ساعت :

18:26

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

احکام

احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت
‏‏مساله 542ـ‏‏ غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامی بر هر مکلفی‏‎ ‎‏واجب است، و اگر بعضی انجام دهند، از دیگران ساقط می شود و چنانچه هیچ کس‏‎ ‎‏انجام ندهد همه معصیت کرده اند، و بنابر احتیاط واجب حکم مسلمانی هم که‏‎ ‎‏دوازده امامی نیست همینطور است.‏

‏‏مساله 543ـ‏‏ اگر کسی مشغول کارهای میت شود بر دیگران واجب نیست اقدام‏‎ ‎‏نمایند، ولی اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد، باید دیگران تمام کنند.‏

‏‏مساله 544ـ‏‏ اگر انسان یقین کند که دیگری مشغول کارهای میت شده، واجب‏‎ ‎‏نیست به کارهای میت اقدام کند، ولی اگر شک یا گمان دارد، باید اقدام نماید.‏

‏‏مساله 545ـ‏‏ اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام‏‎ ‎‏داده اند باید دوباره انجام دهد ولی اگر گمان دارد که باطل بوده یا شک دارد که‏‎ ‎‏درست بوده یا نه، لازم نیست اقدام نماید.‏

‏‏مساله 546ـ‏‏ برای غسل و کفن و نماز و دفن میت، باید از ولیّ او اجازه بگیرند.‏

‏‏مساله 547ـ‏‏ ولیّ زن که در غسل و کفن و دفن او دخالت می کند شوهر اوست و‏‎ ‎‏بعد از او، مردهایی که از میت ارث می برند مقدم بر زنهای ایشانند و هر کدام که در‏‎ ‎‏ارث بردن مقدم هستند در این امر نیز مقدمند.‏

‏‏‎
‎‏مساله 548ـ‏‏ اگر کسی بگوید من وصی یا ولیّ میتم یا ولیّ میت به من اجازه داده‏‎ ‎‏که غسل و کفن و دفن میت را انجام دهم، چنانچه دیگری نمی گوید من ولیّ یا وصی‏‎ ‎‏میتم یا ولیّ میت به من اجازه داده است، انجام کارهای میت با اوست.‏

‏‏مساله 549ـ‏‏ اگر میت برای غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولیّ، کس‏‎ ‎‏دیگری را معین کند، احتیاط واجب آن است که ولیّ و آن کس هر دو اجازه بدهند، و‏‎ ‎‏لازم نیست کسی که میت، او را برای انجام این کارها معین کرده، این وصیت را قبول‏‎ ‎‏کند ولی اگر قبول کرد، باید به آن عمل نماید.‏

‏‏ ‏

‏‏احکام غسل میت‏

‏‏ ‏

‏‏مساله 550ـ‏‏ واجب است میت را سه غسل بدهند اول: به آبی که با سدر مخلوط‏‎ ‎‏باشد. دوم: به آبی که با کافور مخلوط باشد. سوم: با آب خالص.‏

‏‏مساله 551ـ‏‏ سدر و کافور باید به اندازه ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند و به‏‎ ‎‏اندازه ای هم کم نباشد، که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است.‏

‏‏مساله 552ـ‏‏ اگر سدر و کافور به اندازه ای که لازم است پیدا نشود بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب باید مقداری که به آن دسترسی دارند در آب بریزند.‏

‏‏مساله 553ـ‏‏ کسی که برای حج احرام بسته است، اگر پیش از تمام کردن سعی‏‎ ‎‏بین صفا و مروه بمیرد، نباید او را با آب کافور غسل دهند و به جای آن باید با آب‏‎ ‎‏خالص غسلش بدهند، و همچنین اگر در احرام عمره پیش از کوتاه کردن مو، بمیرد.‏

‏‏مساله 554ـ‏‏ اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود یا استعمال آن جایز‏‎ ‎‏نباشد مثل آن که غصبی باشد، باید به جای هر کدام که ممکن نیست میت را با آب‏‎ ‎‏خالص غسل بدهند.‏

‏‏مساله 555ـ‏‏ کسی که میت را غسل می دهد، باید مسلمان دوازده امامی و عاقل‏‎ ‎‏باشد و مسائل غسل را هم بداند و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد.‏

‏‏مساله 556ـ‏‏ کسی که میت را غسل می دهد، باید قصد قربت داشته باشد یعنی‏‎ ‎‏غسل را برای انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد، و اگر به همین نیّت تا آخر غسلِ‏‎ ‎‏سوم باقی باشد کافی است و تجدید لازم نیست.‏


‏‎
‎‏مساله 557ـ‏‏ غسل بچه مسلمان اگرچه از زنا باشد، واجب است. و غسل و کفن‏‎ ‎‏و دفن کافر و اولاد او جایز نیست. و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی‏‎ ‎‏بالغ شده، چنانچه پدر و مادر او یا یکی از آنان مسلمان باشند، باید او را غسل داد و‏‎ ‎‏اگر هیچ کدام آنان مسلمان نباشند، غسل دادن او جایز نیست.‏

‏‏مساله 558ـ‏‏ بچۀ سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل بدهند، و‏‎ ‎‏اگر چهار ماه ندارد، باید در پارچه ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.‏

‏‏مساله 559ـ‏‏ اگر مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد باطل است ولی زن‏‎ ‎‏می تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می تواند زن خود را غسل دهد، اگرچه‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است که زن، شوهر خود و شوهر، زن خود را غسل ندهد.‏

‏‏مساله 560ـ ‏‏مرد می تواند دختر بچه ای را که سن او از سه سال بیشتر نیست،‏‎ ‎‏غسل دهد، زن هم می تواند پسر بچه ای را که سه سال بیشتر ندارد، غسل دهد.‏

‏‏مساله 561ـ‏‏ اگر برای غسل دادن میتی که مرد است مرد پیدا نشود زنانی که با او‏‎ ‎‏نسبت دارند و محرمند مثل مادر و خواهر و عمه و خاله، یا به واسطه شیر خوردن با‏‎ ‎‏او محرم شده اند، می توانند غسلش بدهند. و نیز اگر برای غسل میت زن، زن دیگری‏‎ ‎‏نباشد مردهایی که با او نسبت دارند و محرمند، یا به واسطۀ شیر خوردن با او محرم‏‎ ‎‏شده اند، می توانند از زیر لباس، او را غسل دهند.‏

‏‏مساله 562ـ ‏‏اگرمیت وکسی که او راغسل می دهد هر دو مرد یاهر دو زن باشند‏‎ ‎‏جایز است که غیر از عورت، جاهای دیگر میت برهنه باشد و همین طور اگر محرم‏‎ ‎‏باشند. ‏

‏‏مساله 563ـ‏‏ نگاه کردن به عورت میت، حرام است، و کسی که او را غسل‏‎ ‎‏می دهد اگر نگاه کند معصیت کرده ولی غسل باطل نمی شود.‏

‏‏مساله 564ـ‏‏ اگر جایی از بدن میت نجس باشد، باید پیش از آن که آنجا را غسل‏‎ ‎‏بدهند، آب بکشند. و احتیاط مستحب آن است که تمام بدن میت، پیش از شروع به‏‎ ‎‏غسل پاک باشد.‏

‏‏مساله 565ـ‏‏ غسل میت مثل غسل جنابت است، و احتیاط واجب آن است که تا‏‎ ‎‏غسل ترتیبی ممکن است، میت را غسل ارتماسی ندهند، و احتیاط مستحب آن‏
‏‎

‎‏است که در غسل ترتیبی هر یک از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند بلکه آب را‏‎ ‎‏روی آن بریزند.‏

‏‏مساله 566ـ‏‏ کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده، لازم نیست غسل‏‎ ‎‏حیض یا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غسل میت برای او کافی است.‏

‏‏مساله 567ـ‏‏ جائز نیست که برای غسل دادن میت مزد بگیرند ولی مزد گرفتن‏‎ ‎‏برای کارهای مقدماتی غسل حرام نیست.‏

‏‏مساله 568ـ‏‏ اگر آب پیدا نشود، یا استعمال آن مانعی داشته باشد باید عوض هر‏‎ ‎‏غسل، میت را یک تیمم بدهند.‏

‏‏مساله 569ـ‏‏ کسی که میت را تیمم می دهد، می تواند در صورت امکان دست‏‎ ‎‏میت را به زمین بزند و به صورت و پشت دستهایش بکشد و اگر به این صورت ممکن‏‎ ‎‏باشد لازم نیست به دست زنده هم او را تیمم داد اگرچه احتیاط استحبابی جمع‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ ‏

‏‏احکام کفن میت‏

‏‏ ‏

‏‏مساله 570ـ‏‏ میت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و‏‎ ‎‏سرتاسری می گویند کفن نمایند.‏

‏‏مساله 571ـ‏‏ لنگ باید از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند، و بهتر آن است که‏‎ ‎‏از سینه تا روی پا برسد. و بنابر احتیاط واجب پیراهن باید از سر شانه تا نصف ساق‏‎ ‎‏پا، تمام بدن را بپوشاند و درازی سرتاسری باید بقدری باشد که بستن دو سر آن‏‎ ‎‏ممکن باشد، و پهنای آن باید به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر‏‎ ‎‏بیاید.‏

‏‏مساله 572ـ ‏‏مقداری از لنگ، که از ناف تا زانو را می پوشاند و مقداری از پیراهن‏‎ ‎‏که از شانه تا نصف ساق را می پوشاند، مقدار واجب کفن است، و آنچه بیشتر از این‏‎ ‎‏مقدار در مسالۀ قبل گفته شد، مقدار مستحب کفن می باشد.‏

‏‏مساله 573ـ‏‏ اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را،‏‎ ‎‏که در مساله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد، و احتیاط واجب آن‏
‏‎

‎‏است که بیشتر از مقدار واجب کفن و همچنین مقداری را که احتیاطاً لازم است از‏‎ ‎‏سهم وارثی که بالغ نشده بر ندارند.‏

‏‏مساله 574ـ‏‏ اگر کسی وصیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را که در دو‏‎ ‎‏مسالۀ قبل گفته شد، از ثلث مال او بردارند، یا وصیت کرده باشد ثلث مال را به‏‎ ‎‏مصرف خود او برسانند ولی مصرف آن را معین نکرده باشد یا فقط مصرف مقداری‏‎ ‎‏از آن را معین کرده باشد، می توانند مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند.‏

‏‏مساله 575ـ‏‏ اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند‏‎ ‎‏می توانند به طور متعارف که لایق شان میت باشد کفن و چیزهای دیگری را که از‏‎ ‎‏واجبات دفن است از اصل مال بردارند.‏

‏‏مساله 576ـ‏‏ کفن زن بر شوهر است، اگرچه زن از خود مال داشته باشد، و‏‎ ‎‏همچنین اگر زن را به شرحی که در کتاب طلاق گفته می شود، طلاق رجعی بدهند و‏‎ ‎‏پیش از تمام شدن عده بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد و چنانچه شوهر بالغ‏‎ ‎‏نباشد یا دیوانه باشد وَلیِّ شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد.‏

‏‏مساله 577ـ‏‏ کفن میت بر خویشان او واجب نیست، اگرچه مخارج او در حال‏‎ ‎‏زندگی بر آنان واجب باشد.‏

‏‏مساله 578ـ‏‏ احتیاط واجب آن است که هر یک از سه پارچۀ کفن به قدری نازک‏‎ ‎‏نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد.‏

‏‏مساله 579ـ‏‏ کفن کردن با چیز غصبی، اگر چیز دیگری هم پیدا نشود جایز‏‎ ‎‏نیست و چنانچه کفن میت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد باید از تنش بیرون‏‎ ‎‏آورند، اگر چه او را دفن کرده باشند، و همچنین جائز نیست با پوست مردار او را کفن‏‎ ‎‏کنند.‏

‏‏مساله 580ـ‏‏ کفن کردن میت با چیز نجس و با پارچۀ ابریشمی خالص، جائز‏‎ ‎‏نیست، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که با پارچۀ‏‎ ‎‏طلاباف هم میت را کفن نکنند مگر در حال ناچاری.‏

‏‏مساله 581ـ ‏‏کفن کردن با پارچه ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت تهیه‏‎ ‎‏شده، در حال اختیار جائز نیست، ولی اگر پوست حیوان حلال گوشت را طوری‏
‏‎

‎‏درست کنند که به آن جامه گفته شود، می شود با آن میت را کفن کنند و همچنین اگر‏‎ ‎‏کفن از مو و پشم حیوان حلال گوشت باشد اشکال ندارد، اگرچه احتیاط مستحب آن‏‎ ‎‏است که با این دو هم کفن ننمایند.‏

‏‏مساله 582ـ‏‏ اگر کفن میت به نجاست خود او، یا به نجاست دیگری نجس شود،‏‎ ‎‏چنانچه کفن ضایع نمی شود، باید مقدار نجس را بشویند یا ببُرند ولی اگر در قبر‏‎ ‎‏گذاشته باشند بهتر است که ببرند بلکه اگر بیرون آوردن میت اهانت به او باشد بریدن‏‎ ‎‏واجب می شود و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست، در صورتی که عوض کردن آن‏‎ ‎‏ممکن باشد، باید عوض نمایند.‏

‏‏مساله 583ـ‏‏ کسی که برای حج یا عمره احرام بسته اگر بمیرد باید مثل دیگران‏‎ ‎‏کفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.‏

‏‏مساله 584ـ ‏‏مستحب است انسان در حال سلامتی، کفن و سدر و کافور خود را‏‎ ‎‏تهیه کند.‏

‏‏ ‏

‏‏احکام حُنوط‏

‏‏ ‏

‏‏مساله 585ـ‏‏ بعد از غسل واجب است میت را حنوط کنند، یعنی به پیشانی و‏‎ ‎‏کف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند. و مستحب‏‎ ‎‏است به سر بینی میت هم کافور بمالند و باید کافور ساییده و تازه باشد و اگر بواسطۀ‏‎ ‎‏کهنه بودن، عطر او از بین رفته باشد کافی نیست.‏

‏‏مساله 586ـ‏‏ در حنوط میت، مراعات ترتیب بین اعضای سجود لازم نیست‏‎ ‎‏اگرچه مستحب است اوّل کافور را به پیشانی میت بمالند.‏

‏‏مساله 587ـ‏‏ بهتر آن است که میت را پیش از کفن کردن، حنوط نمایند اگرچه در‏‎ ‎‏بین کفن کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد.‏

‏‏مساله 588ـ‏‏ کسی که برای حج احرام بسته است، اگر پیش از تمام کردن سعی‏‎ ‎‏بین صفا و مروه بمیرد، حنوط کردن او جائز نیست، و نیز اگر در احرام عمره پیش از‏‎ ‎‏آن که موی خود را کوتاه کند بمیرد نباید او را حنوط کنند.‏

‏‏مساله 589ـ‏‏ زنی که شوهر او مرده و هنوز عده اش تمام نشده اگرچه حرام است‏
‏‎

‎‏خود را خوشبو کند، ولی چنانچه بمیرد حنوط او واجب است.‏

‏‏مساله 590ـ‏‏ مکروه است میت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر‏‎ ‎‏خوشبو کنند یا برای حنوط اینها را با کافور مخلوط نمایند.‏

‏‏مساله 591ـ‏‏ مستحب است، قدری تربت حضرت سیدالشهداء ‏‏علیه السلام‏‏ با کافور‏‎ ‎‏مخلوط کنند، ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی احترامی می شود نرسانند و نیز‏‎ ‎‏باید تربت به قدری زیاد نباشد، که وقتی با کافور مخلوط شد، آن را کافور نگویند.‏

‏‏مساله 592ـ‏‏ اگر کافور به اندازۀ غسل و حنوط نباشد بنابر احتیاط واجب غسل‏‎ ‎‏را مقـدم دارند، و اگر برای هفت عضو نرسد بنابر احتیاط واجب پیشانی را مقدم‏‎ ‎‏دارند.‏

‏‏مساله 593ـ‏‏ مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند.‏

‏‏ ‏

‏‏احکام نماز میت‏

‏‏ ‏

‏‏مساله 594ـ‏‏ نماز خواندن بر میت مسلمان، اگرچه بچه باشد واجب است، ولی‏‎ ‎‏باید پدر و مادر آن بچه یا یکی از آنان مسلمان باشند و شش سال بچه تمام شده‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏مساله 595ـ‏‏ نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود، و‏‎ ‎‏اگر پیش از اینها، یا در بین اینها بخوانند، اگرچه از روی فراموشی یا ندانستن مساله‏‎ ‎‏باشد کافی نیست.‏

‏‏مساله 596ـ‏‏ کسی که می خواهد نماز میت بخواند، لازم نیست با وضو یا غسل یا‏‎ ‎‏تیمم باشد و بدن و لباسش پاک باشد، و اگر لباس او غصبی هم باشد اشکال ندارد،‏‎ ‎‏اگرچه احتیاط مستحب آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است‏‎ ‎‏رعایت کند.‏

‏‏مساله 597ـ‏‏ کسی که به میت نماز می خواند، باید رو به قبله باشد و نیز واجب‏‎ ‎‏است میت را مقابل او به پشت بخوابانند، بطوری که سر او به طرف راست نمازگزار و‏‎ ‎‏پای او به طرف چپ نمازگزار باشد.‏


‏‎
‎‏مساله 598ـ‏‏ مکان نمازگزار باید از جای میت پست تر یا بلندتر نباشد ولی پستی‏‎ ‎‏و بلندی مختصر اشکال ندارد.‏

‏‏مساله 599ـ‏‏ نمازگزار باید از میت دور نباشد، ولی کسی که نماز میت را به‏‎ ‎‏جماعت می خواند اگر از میت دور باشد، چنانچه صفها به یکدیگر متصل باشد‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏‏مساله 600ـ‏‏ نمازگزار باید مقابل میت بایستد، ولی اگر نماز به جماعت خوانده‏‎ ‎‏شود و صف جماعت از دو طرف میت بگذرد، نماز کسانی که مقابل میت نیستند‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏‏مساله 601ـ‏‏ بین میت و نمازگزار، باید پرده و دیوار یا چیزی مانند اینها نباشد‏‎ ‎‏ولی اگر میت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد.‏

‏‏مساله 602ـ‏‏ در وقت خواندن نماز، باید عورت میت پوشیده باشد و اگر کفن‏‎ ‎‏کردن او ممکن نیست، باید عورتش را اگرچه با تخته و آجر و مانند اینها باشد‏‎ ‎‏بپوشانند.‏

‏‏مساله 603ـ‏‏ نماز میت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند. و در موقع نیت،‏‎ ‎‏میت را معین کند، مثلاً نیت کند نماز می خوانم بر این میت قربةً الی الله.‏

‏‏مساله 604ـ‏‏ اگر کسی نباشد که بتواند نماز میت را ایستاده بخواند، می شود‏‎ ‎‏نشسته بر او نماز خواند.‏

‏‏مساله 605ـ‏‏ اگر میت وصیت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند،‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که آن شخص از ولیّ میت اجازه بگیرد و بر ولیّ هم بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب، واجب است که اجازه بدهد.‏

‏‏مساله 606ـ‏‏ مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند، ولی اگر میت اهل‏‎ ‎‏علم و تقوی باشد مکروه نیست.‏

‏‏مساله 607ـ‏‏ اگر میت را عمداً یا از روی فراموشی یا به جهت عذری بدون نماز‏‎ ‎‏دفن کنند، یا بعد از دفن معلوم شود، نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است تا‏‎ ‎‏وقتی جسد او از هم نپاشیده واجب است با شرطهایی که برای نماز میت گفته شد به‏‎ ‎‏قبرش نماز بخوانند.‏


‏‎
‎‏دستور نماز میت‏

‏‏ ‏

‏‏مساله 608ـ‏‏ نماز میت پنج تکبیر دارد و اگر نمازگزار پنج تکبیر به این ترتیب‏‎ ‎‏بگوید کافی است:‏

‏‏بعد از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید ‏‏اَشهَدُ اَن لا اِلهَ اِلاَّ الله وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ‏‎ ‎‏الله.‏

‏‏و بعد از تکبیر دوم بگوید: ‏‏اَللهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.‏

‏‏و بعد از تکبیر سوم بگوید: ‏‏اَللهمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِناتِ.‏

‏‏و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید: ‏‏اَللهمَّ اغفِر لِهذَا المَیِّتِ ‏‏و اگر زن‏‎ ‎‏است بگوید: ‏‏اَللهمَّ اغفِر لِهذِهِ المَیِّتِ ‏‏و بعد تکبیر پنجم را بگوید.‏

‏‏و بهتر است بعد از تکبیر اول بگوید: ‏‏اَشهَدُ اَن لا اِلهَ اِلاَّ الله وَحدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ‏‎ ‎‏اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ اَرسَلَهُ بِالحقِّ بَشیراً وَ نَذیراً بَینَ یَدَیِ السَّاعَةِ.‏

‏‏و بعد از تکبیر دوم بگوید: ‏‏اَللهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بارِک عَلی‏‎ ‎‏مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارحَم مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ کَاَفضَلِ مَا صَلَّیتَ وَ بارَکتَ وَ‏‎ ‎‏تَرَحَّمتَ عَلی اِبراهیمَ وَ آلِ اِبراهیمَ اِنَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ وَ صَلِّ عَلی جَمیعِ الانبِیاءِ وَ‏‎ ‎‏المُرسَلینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصِّدِّیقینَ وَ جَمیعِ عِبادِ الله الصّالِحینَ.‏

‏‏و بعد از تکبیر سوم بگوید:‏‏ اَللهمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِناتِ وَ المُسلِمینَ وَ‏‎ ‎‏المُسلِماتِ اَلاحیاءِ مِنهُم وَ اَلامواتِ تابِـع بَینَنا وَ بَینَهُم بِالخَیراتِ اِنَّکَ مُجیبُ‏‎ ‎‏الدَّعَواتِ اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَی ءٍ قَدِیرٌ.‏

‏‏و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید: ‏‏اَللهمَّ اِنَّ هَذَا عَبدُکَ وَ ابنُ عَبدِکَ‏‎ ‎‏وَ ابنُ اَمَتِکَ نَزَلَ بِکَ وَ اَنتَ خَیرُ مَنزولٍ بِهِ اَللهمَّ اِنّا لا نَعلَمُ مِنهُ اِلاّ خَیراً وَ اَنتَ اَعلَمُ بِهِ‏‎ ‎‏مِنّا اَللهمَّ اِن کانَ مُحسِناً فَزِد فِی اِحسانِهِ وَ اِن کانَ مُسِیئاً فَتَجَاوَز عَنهُ وَ اغفِر لَهُ اَللهمَّ‏‎ ‎‏اجعَلهُ عِندَکَ فی اَعلَی عِلِّیّینَ وَاخلُف عَلَی اَهلِهِ فِی الغابِرینَ وَ ارحَمهُ بِرَحمَتِکَ یا‏‎ ‎‏اَرحَمَ الرَّاحِمینَ.‏

‏‏و بعد تکبیر پنجم را بگوید ولی اگر میت زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید:‏‎ ‎‏اَللهمَّ اِنَّ هذِهِ اَمَتُکَ وَابنَةُ عَبدِکَ وَ ابنَةُ اَمَتِکَ نَزَلَت بِکَ وَ اَنتَ خَیرُ مَنزُولٍ بِهِ اَللهمَّ اِنَّا‏
‏‎

‎‏لانَعلَمُ مِنها اِلاّ خَیراً وَ اَنتَ اَعلَمُ بِهَا مِنَّا اَللهمَّ اِن کانَت مُحسِنَةً فَزِد فِی اِحسانِها وَ اِن‏‎ ‎‏کانَت مُسِیئَةً فَتَجاوَز عَنهَا وَ اغفِرلَهَا اَللهمَّ اجعَلهَا عِندَکَ فِی اَعلَی عِلِّیِّینَ وَ اخلُف‏‎ ‎‏عَلی اَهلِها فِی الغابِرِینَ وَ ارحَمها بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرَّاحِمینَ.‏

‏‏مساله 609ـ‏‏ باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز از‏‎ ‎‏صورت خود خارج نشود.‏

‏‏مساله 610ـ‏‏ کسی که نماز میت را به جماعت می خواند باید تکبیرها و دعاهای‏‎ ‎‏آن را هم بخواند.‏

‏‏ ‏

‏‏مستحبات نماز میت‏

‏‏ ‏

‏‏مساله 611ـ‏‏ چند چیز در نماز میت مستحب است.‏

‏‏اول: کسی که نماز میت می خواند با وضو یا غسل یا تیمم باشد، و احتیاط‏‎ ‎‏مستحب آن است در صورتی تیمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد، یا بترسد که اگر‏‎ ‎‏وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میت نرسد.‏

‏‏دوم: اگر میت مرد است، امام جماعت یا کسی که فرادی به او نماز می خواند‏‎ ‎‏مقابل وسط قامت او بایستد و اگر میّت زن است مقابل سینه اش بایستد.‏

‏‏سوم: پا برهنه نماز بخواند.‏

‏‏چهارم: در هر تکبیر دستها را بلند کند.‏

‏‏پنجم: فاصله او با میت بقدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به‏‎ ‎‏جنازه برسد.‏

‏‏ششم: نماز میت را به جماعت بخواند.‏

‏‏هفتم: امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او نماز‏‎ ‎‏می خوانند، آهسته بخوانند.‏

‏‏هشتم: در جماعت اگر چه ماموم یک نفر باشد، عقب امام بایستد.‏

‏‏نهم: نمازگزار به میت و مومنین زیاد دعا کند.‏

‏‏دهم: پیش از نماز سه مرتبه بگوید اَلصَّلاة.‏

‏‏یازدهم: نمازرا درجایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می روند.‏


‏‎
‎‏دوازدهم: زن حائض اگرنماز میت را به جماعت می خواند درصفی تنها بایستد.‏

‏‏مساله 612ـ‏‏ خواندن نماز میت در مساجد مکروه است ولی در مسجد الحرام‏‎ ‎‏مکروه نیست.‏

‏‏ ‏

‏‏احکام دفن‏

‏‏ ‏

‏‏مساله 613ـ‏‏ واجب است میت را طوری در زمین دفن کنند، که بوی او بیرون‏‎ ‎‏نیاید و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند و در صورتی که ترس درنده و‏‎ ‎‏نزدیک شدن انسانی که از بوی میت اذیت شود در بین نباشد اقوی کفایت تنها عنوان‏‎ ‎‏دفن در زمین است اگرچه احتیاط مستحب آن است که گودی قبر به همان اندازۀ‏‎ ‎‏مذکور در بالا باشد، و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون آورد، باید قبر را با‏‎ ‎‏آجر و مانند آن محکم کنند.‏

‏‏مساله 614ـ‏‏ اگر دفن میت در زمین ممکن نباشد، می توانند به جای دفن، او را‏‎ ‎‏در بنا یا تابوت بگذارند.‏

‏‏مساله 615ـ‏‏ میت را باید در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی بدن‏‎ ‎‏او رو به قبله باشد.‏

‏‏مساله 616ـ‏‏ اگر کسی در کشتی بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمی شود و بودن‏‎ ‎‏او در کشتی مانعی ندارد، باید صبر کنند تا به خشکی برسند و او را در زمین دفن کنند‏‎ ‎‏وگرنه، باید در کشتی غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند و پس از خواندن نماز میت‏‎ ‎‏چیز سنگینی به پایش ببندند و به دریا بیندازند یا او را در خمره بگذارند و درش را‏‎ ‎‏ببندند و به دریا بیندازند و اگر ممکن است باید او را در جایی بیندازند که فوراً طعمه‏‎ ‎‏حیوانات نشود.‏

‏‏مساله 617ـ‏‏ اگر بترسند که دشمن، قبر میت را بشکافد و بدن او را بیرون آورد و‏‎ ‎‏گوش یا بینی یا اعضای دیگر او را ببرد چنانچه ممکن باشد باید بطوری که در مساله‏‎ ‎‏پیش گفته شد او را به دریا بیندازند.‏

‏‏مساله 618ـ ‏‏مخارج انداختن دردریا ومخارج محکم کردن قبرمیت را درصورتی‏‎ ‎‏که لازم باشد، باید از اصل مال میت بردارند.‏


‏‎
‎‏مساله 619ـ‏‏ اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد، چنانچه پدر بچه‏‎ ‎‏مسلمان باشد، باید زن را در قبر به پهلوی چپ پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به‏‎ ‎‏طرف قبله باشد بلکه اگر هنوز روح هم به بدن او داخل نشده باشد، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب باید به همین دستور عمل کنند.‏

‏‏مساله 620ـ‏‏ دفن مسلمان، در قبرستان کفار و دفن کافر، در قبرستان مسلمانان‏‎ ‎‏جائز نیست.‏

‏‏مساله 621ـ‏‏ دفن مسلمان در جایی که بی احترامی به او باشد، مانند جایی که‏‎ ‎‏خاکروبه و کثافت می ریزند، جایز نیست.‏

‏‏مساله 622ـ‏‏ میت را نباید در جای غصبی دفن کنند و دفن کردن در جایی که‏‎ ‎‏برای غیر دفن کردن وقف شده و در مسجد اگر ضرر به مسلمانان باشد یا مزاحم‏‎ ‎‏نمازشان باشد جایز نیست، بلکه اقوی آن است که اصلاً در مسجد دفن نکنند و در‏‎ ‎‏زمینی که مثل مسجد برای غیر دفن کردن وقف شده جائز نیست.‏

‏‏مساله 623ـ‏‏ دفن میّت در قبر مردۀ دیگر اگر موجب نبش شود جائز نیست.‏

‏‏مساله 624ـ‏‏ چیزی که از میت جدا می شود، اگرچه مو و ناخن و دندانش باشد،‏‎ ‎‏باید با او دفن شود و اگر موجب نبش شود، احتیاط آن است که جدا دفن شود. و دفن‏‎ ‎‏ناخن و دندانی که در حال زندگی از انسان جدا می شود مستحب است.‏

‏‏مساله 625ـ‏‏ اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد باید درِ چاه‏‎ ‎‏را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند، و در صورتی که چاه مال غیر باشد باید به‏‎ ‎‏نحوی او را راضی کنند.‏

‏‏مساله 626ـ‏‏ اگر بچه در رحم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر‏‎ ‎‏داشته باشد، باید به آسانترین راه او را بیرون آورند، و چنانچه ناچار شوند که او را‏‎ ‎‏قطعه قطعه کنند اشکال ندارد، ولی باید به وسیلۀ شوهرش اگر اهل فن است یا زنی‏‎ ‎‏که اهل فن باشد او را بیرون بیاورند و اگر ممکن نیست مرد محرمی که اهل فن باشد،‏‎ ‎‏و اگر آن هم ممکن نشود مرد نامحرمی که اهل فن باشد بچه را بیرون بیاورد، و در‏‎ ‎‏صورتی که آن هم پیدا نشود کسی که اهل فن نباشد می تواند بچه را بیرون آورد.‏

‏‏مساله 627ـ‏‏ هرگاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد اگرچه امید زنده‏
‏‎

‎‏ماندن طفل را نداشته باشند باید به وسیلۀ کسانی که در مساله پیش گفته شد از هر‏‎ ‎‏طرفی که بچه سالم بیرون می آید بچه را بیرون آورند و دوباره بدوزند ولی اگر بین‏‎ ‎‏پهلوی چپ و راست در سالم بودن بچه فرقی نباشد احتیاط واجب آن است که از‏‎ ‎‏پهلوی چپ بیرون آورند.‏

‏‏ ‏

‏‏مستحبات دفن‏

‏‏ ‏

‏‏مساله 628ـ‏‏ خوب است به امید آن که مطلوب پروردگار باشد قبر را به اندازۀ قد‏‎ ‎‏انسان متوسط گود کنند و میت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند، مگر آن که‏‎ ‎‏قبرستان دورتر، از جهتی بهتر باشد، مثل آن که مردمان خوب در آنجا دفن شده‏‎ ‎‏باشند، یا مردم برای فاتحۀ اهل قبور بیشتر به آنجا بروند و نیز جنازه را در چند زرعی‏‎ ‎‏قبر، زمین بگذارند و تا سه مرتبه کم کم نزدیک ببرند، و در هر مرتبه زمین بگذارند و‏‎ ‎‏بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر کنند و اگر میت مرد است در دفعۀ سوم طوری‏‎ ‎‏زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد و در دفعۀ چهارم از طرف سر وارد قبر‏‎ ‎‏نمایند و اگر زن است در دفعۀ سوم طرف قبلۀ قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند و در‏‎ ‎‏موقع وارد کردن، پارچه ای روی قبر بگیرند، و نیز جنازه را به آرامی از تابوت بگیرند‏‎ ‎‏و وارد قبر کنند، و دعاهایی که دستور داده شده، پیش از دفن و موقع دفن بخوانند و‏‎ ‎‏بعد از آن که میت را در لحد گذاشتند، گره های کفن را باز کنند و صورت میت را روی‏‎ ‎‏خاک بگذارند و بالشی از خاک زیر سر او بسازند و پشت میت، خشت خام یا کلوخی‏‎ ‎‏بگذارند که میت به پشت برنگردد و پیش از آن که لحد را بپوشانند، دست راست را‏‎ ‎‏به شانۀ راست میت بزنند و دست چپ را به قوت بر شانۀ چپ میت بگذارند و دهان‏‎ ‎‏را نزدیک گوش او ببرند و به شدّت حرکتش دهند و سه مرتبه بگویند:‏

‏‏اِسمَع اِفهَم یا فُلانَ بنَ فُلان ‏‏و به جای فلان اسم میت و پدرش را بگویند مثلاً‏‎ ‎‏اگر اسم او محمد و اسم پدرش علی است سه مرتبه بگویند:‏

‏‏اِسمَع اِفهَم یا مُحَمَّدَ بنَ عَلی ‏‏پس از آن بگویند:‏

‏‏هَل اَنتَ عَلَی العَهدِ الَّذِی فَارَقتَنا عَلَیهِ مِن شَهَادَةِ اَن لا اِلهَ اِلاَّ الله وَحدَهُ لاَ‏‎ ‎‏شَریکَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً صَلّی الله عَلَیهِ وَ آلِهِ عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ سَیِّدُ النَّبِیّینَ وَ خَاتَمُ‏
‏‎

‎‏المُرسَلِینَ وَ اَنَّ عَلِیاً اَمیرُ المُومِنینَ وَ سَیِّدُ الوَصِیِّینَ وَ اِمامُ افتَرَضَ الله طاعَتَهُ عَلَی‏‎ ‎‏العالَمِینَ وَ اَنَّ الحَسَنَ وَ الحُسَینَ وَ عَلِیَ بنَ الحُسَینِ وَ مُحَمَّدَ بنَ عَلِیٍّ وَ جَعفَرَبنَ‏‎ ‎‏مُحَمَّدٍ وَ مُوسَـی بـنَ جَعفَـرٍ وَ عَلِّیَ بنَ مُوسی وَ مُحَمَّدَ بنَ عَلِیٍّ وَ عَلِیَّ بنَ مُحَمَّدٍ وَ‏‎ ‎‏الحَسَنَ بنَ عَلِیٍّ وَ القائِمَ الحُجَّةَ المَهدِیَّ صَلَواتُ الله عَلَیهِم اَئِمَّةُ المُومِنینَ وَ حُجَجُ‏‎ ‎‏الله عَلَی الخَلقِ اَجمَعِینَ وَ اَئِمَّتُکَ اَئِمَّةُ هُدیً بِکَ اَبرارٌیا فُلانَ بنَ فُلانٍ ‏‏و به جای فلان‏‎ ‎‏بن فلان اسم میت و پدرش را بگوید:‏

‏‏و بعد بگوید ‏‏اِذا اَتاکَ المَلَکانِ المُقَرَّبانِ رَسُولَینِ مِن عِندِ الله تَبارَکَ وَ تَعالَی وَ‏‎ ‎‏سَئَلاکَ عَن رَبِّکَ وَ عَن نَبِیِّکَ وَ عَن دِینِکَ وَ عَن کِتابِکَ وَ عَن قِبلَتِکَ وَ عَن اَئِمَّتِکَ فَلا‏‎ ‎‏تَخَف وَ لا تَحزَن وَ قُل فی جَوابِهِما الله رَبِّی وَ مُحَمَّدٌ صَلَّی الله عَلَیهِ وَ آلِهِ نَبِیِّی وَ‏‎ ‎‏الاسلامُ دِینِی وَ القُرآنُ کِتابِی وَ الکَعبَةُ قِبلَتِی وَ اَمیرُ المُومِنینَ عَلِیُّ بنُ اَبِیطالِبٍ‏‎ ‎‏اِمَامِی وَ الحَسَنُ بنُ عَلیٍّ المُجتَبَی اِمَامِی وَ الحُسَینُ بنُ عَلِیٍّ الشَّهیدُ بِکَربَلا اِمامِی وَ‏‎ ‎‏عَلِیٌّ زَینُ العابِدِینَ اِمَامِی وَ مُحَمَّدٌ البَاقِرُ اِمَامِی وَ جَعفَرٌ الصَّادِقُ اِمَامِی، وَ مُوسَی‏‎ ‎‏الکاظِمُ اِمَامی، وَ عَلیٌّ الرِضا اِمَامی، وَ مُحَمَّدٌ الجَوادُ اِمَامی، وَ عَلیٌّ الهَادِی اِمَامِی وَ‏‎ ‎‏الحَسَنُ العَسکَریُّ اِمَامِی وَ الحُجَّةُ المُنتَظَرُ اِمَامِی هولاءِ صَلَواتُ الله عَلَیهِم اَجمَعِینَ‏‎ ‎‏اَئِمَّتِی وَ سَادَتِی وَ قَادَتِی وَ شُفَعَائِی بِهِم اَتَولَّی وَ مِن اَعدائِهِم اَتَبَرَّءُ فِی الدُّنیَا وَ‏‎ ‎‏الاخِرَةِ ثُمَّ اعلَم یا فُلانَ بنَ فُلانٍ ‏‏و به جای فلان بن فلان اسم میت و پدرش را بگوید‏‎ ‎‏بعد بگوید ‏‏اَنَّ الله تَبَارَکَ وَ تَعَالَی نِعمَ الرَّبُّ وَ اَنَّ مُحَمَّداً صَلَّی الله عَلَیهِ وَ آلِهِ نِعمَ‏‎ ‎‏الرَّسُولُ وَ اَنَّ عَلِیَّ بنَ اَبِیطالِبٍ وَ اَولادَهُ المَعصُومینَ الائِمَّةَ الاثنَی عَشَرَ نِعمَ الائِمَّةُ وَ‏‎ ‎‏اَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّی الله عَلَیهِ وَ آلِهِ حَقٌ وَ اَنَّ المَوتَ حَقٌ وَ سُوالَ مُنکَرٍ وَ نَکیرٍ‏‎ ‎‏فِی القَبرِ حَقٌّ وَ البَعثَ حَقٌّ وَ النُّشُورَ حَقٌّ وَ الصِّراطَ حَقٌّ وَ المِیزَانَ حَقٌّ وَ تَطایُرَ‏‎ ‎‏الکُتُبِ حَقٌّ وَ اَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ وَ النّارَ حَقٌّ وَ اَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لاَ رَیبَ فِیهَا وَ اَنَّ الله یَبعَثُ‏‎ ‎‏مَن فِی القُبُورِ ‏‏پس بگوید‏‏ اَفَهِمتَ یا فُلانُ ‏‏و به جای فلان اسم میت را بگوید پس از آن‏‎ ‎‏بگوید ‏‏ثَبَّتَکَ الله بِالقَولِ الثَّابِتِ وَ هَداکَ الله اِلَی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ عَرَّفَ الله بَینَکَ وَ‏‎ ‎‏بَینَ اَولیائِکَ فِی مُستَقَرٍ مِن رَحمَتِهِ ‏‏پس بگوید ‏‏اَللهمَّ جَافِ الارضَ عَن جَنبَیهِ وَ اصعَد‏‎ ‎‏بِرُوحِهِ اِلَیکَ وَ لَقِّهِ مِنکَ بُرهَاناً اَللهمَّ عَفوَک عَفوَک.‏

‏‏مساله 629ـ‏‏ خوب است به امید این که مطلوب پروردگار است کسی که میت را‏
‏‎

‎‏در قبر می گذارد، با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد و از طرف پای میت از قبر‏‎ ‎‏بیرون بیاید و غیر از خویشان میت کسانی که حاضرند، با پشت دست خاک بر قبر‏‎ ‎‏بریزند و بگویند ‏‏اِنَّا لله وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعُونَ‏‏. اگر میت زن است کسی که با او محرم‏‎ ‎‏می باشد او را در قبر بگذارد و اگر محرمی نباشد خویشانش او را در قبر بگذارند.‏

‏‏مساله 630ـ‏‏ خوب است به امید این که مطلوب پروردگار است قبر را مربع یا‏‎ ‎‏مربع مستطیل بسازند و به اندازۀ چهار انگشت از زمین بلند کنند و نشانه ای روی آن‏‎ ‎‏بگذارند که اشتباه نشود و روی قبر آب بپاشند، و بعد از پاشیدن آب کسانی که‏‎ ‎‏حاضرند، دستها را برقبر بگذارند وانگشتها را بازکرده درخاک فرو برند وهفت مرتبه‏‎ ‎‏سوره مبارکۀ ‏‏اِنّا اَنزَلناهُ ‏‏بخوانند و برای میت طلب آمرزش کنند و این دعا را بخوانند.‏

‏‏اَللهمَّ جَافِ الارضَ عَن جَنبَیهِ وَ اَصعِد اِلَیکَ روُحَهُ وَ لَقِّهِ مِنکَ رضواناً وَ اَسکِن‏‎ ‎‏قَبرَهُ مِن رَحمَتِکَ مَا تُغنِیهِ بِهِ عَن رَحمَةِ مَن سِوَاکَ.‏

‏‏مساله 631ـ ‏‏پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده اند مستحب است وَلِیِّ‏‎ ‎‏میت یا کسی که از طرف ولیّ اجازه دارد، دعاهایی را که دستور داده شده، به میت‏‎ ‎‏تلقین کند.‏

‏‏مساله 632ـ‏‏ بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتی دهند ولی‏‎ ‎‏اگر مدتی گذشته است که به واسطۀ سر سلامتی دادن، مصیبت یادشان می آید، ترک‏‎ ‎‏آن بهتر است، و نیز مستحب است تا سه روز برای اهل خانۀ میت غذا بفرستند و غذا‏‎ ‎‏خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است.‏

‏‏مساله 633ـ‏‏ مستحب است انسان در مرگ خویشان، مخصوصاً در مرگ فرزند‏‎ ‎‏صبر کند و هر وقت میت را یاد می کند ‏‏اِنّا لله وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعُونَ ‏‏بگوید، و برای میت‏‎ ‎‏قرآن بخواند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محکم بسازد که‏‎ ‎‏زود خراب نشود.‏

‏‏مساله 634ـ‏‏ جائز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن را بخراشد و به‏‎ ‎‏خود لطمه بزند.‏

‏‏مساله 635ـ‏‏ پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر جائز نیست.‏

‏‏مساله 636ـ‏‏ اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند یا اگر زن‏
‏‎

‎‏در عزای میت صورت خود را بخراشد به طوری که خون بیاید یا موی خود را بکند،‏‎ ‎‏باید یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را طعام دهد و یا آنها را بپوشاند و اگر نتواند باید سه‏‎ ‎‏روز روزه بگیرد بلکه اگر خون هم نیاید بنابر احتیاط واجب به این دستور عمل نماید.‏

‏‏مساله 637ـ‏‏ احتیاط واجب آن است که در گریۀ بر میت صدا را خیلی بلند‏‎ ‎‏نکنند.‏

‏‏ ‏

‏‏نماز وحشت‏

‏‏ ‏

‏‏مساله 638ـ‏‏ مستحب است در شب اول قبر، دو رکعت نماز وحشت برای میت‏‎ ‎‏بخوانند و دستور آن این است که، در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیة الکرسی و‏‎ ‎‏در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره انّا انزلناه بخوانند و بعد از سلام نماز‏‎ ‎‏بگویند ‏‏اَللهمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابعَث ثَوَابَهَا اِلَی قَبرِ فُلانٍ ‏‏و به جای کلمه‏‎ ‎‏فلان اسم میت را بگویند.‏

‏‏مساله 639ـ‏‏ نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر می شود خواند، ولی‏‎ ‎‏بهتر است در اول شب بعد از نماز عشا خوانده شود.‏

‏‏مساله 640ـ‏‏ اگر بخواهند میت را به شهر دوری ببرند، یا به جهت دیگر دفن او‏‎ ‎‏تاخیر بیفتد، باید نماز وحشت را تا شب اول قبر او تاخیر بیندازند.‏

‏‏ ‏